• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Simona Zableckienė

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą progimnazijoje, funkcijos:

1. Organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą progimnazijoje.

2. Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams):

2.1. ugdyti ir kontroliuoti asmens higienos įgūdžius;

2.2. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;

2.3. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;

2.4. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimą, skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

2.5. organizuoti priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;

2.6. rūpintis fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;

2.7. rūpintis mokinių pervargimo profilaktika, rengti poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;

2.8. dalyvauti sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

2.9. teikti informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

3. Dalyvauti formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais:

3.1. vykdyti mokymo proceso organizavimo priežiūrą, atlikti mokymo planų, mokinių ugdymo krūvio įvertinimą;

3.2. teikti konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje, komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą;

3.3. stebėti mokyklos sporto varžybas ir reikalui esant suteikti medicinos pagalbą;

3.4. derinti sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;

4. Vykdyti pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą:

4.1. kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoti jų rezultatus, informaciją apibendrinti ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikti progimnazijos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2. nustatyti ir koreguoti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų ir kt.) bei nustatyti jų paplitimą;

4.3. teikti informaciją apskrities visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą mokykloje;

4.4. organizuoti mokykloje apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimą.

5. Vykdyti užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoti priemones epidemijai užkirsti.

6. Teikti pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.

7. Teikti arba koordinuoti pirmą medicininę pagalbą vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.V-450 (sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą).

8. Tvarkyti medicinos dokumentus, kaupti ir savo veikloje taikyti metodinę medžiagą sveikatos klausimais.

9. Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

10. Bendradarbiauti su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

11. Organizuoti susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.

12. Teikti pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.

13. Dalyvauti įgyvendinat sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.

14. Rengti mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.

 

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti su sveikatos priežiūra susijusią medžiagą:

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Tėvų prašymas dėl medikamentinės pagalbos (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ar kt.) pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo progimnazijoje mokiniui, sergančiam lėtine neinfekcine liga

Vaisto vartojimo planas

Vaistų administravimo Telšių „Atžalyno“ progimnazijoje kontrolės žurnalas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir su ja susijusių užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės ir niežų) profilaktikos tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis pvz. cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita tvarkos aprašas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą progimnazijoje, pareigybės aprašymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiksmų mokykloje, atliekant apsikrėtimo utėlėmis patikrinimą, algoritmas

Galvines utėles naikinančių priemonių įvertinimo algoritmas

Utėlėtumo profilaktikos mokykloje organizavimo schema

Metodinės rekomendacijos Pedikuliozės epidemiologinė priežiūra ir kontrolė

ULAC informacija tėvams dėl skiepų

Įsakymas dėl pedikuliozės profilaktikos tvarkos

 

Lankytojų skaitiklis